Informatieavond School met de Bijbel

Al nagedacht over een school voor uw kind(eren)? Op D.V. woensdag 23 januari 2019 bent u welkom op onze informatie- en/of aanmeldingsavond. Voor de planning van ons onderwijs betreffende het schooljaar 2019-2020 is het belangrijk dat wij weten welke kinderen wij kunnen verwachten. Ook voor alleen informatie bent u welkom. Het gaat om de kinderen die voor 1 juli 2020 vier jaar worden. Graag opgeven via info@randwijksmdb.nl. Aanvang van de avond 19.30 uur. Neemt u bij verhindering contact op met dhr. H. Versluis (dir@randwijksmdb.nl). U bent welkom op: Kerkstraat 7, 6668 AN Randwijk, tel. 0488-491288,  www.randwijk-smdb.nl.

Notulen Dorpsraad Randwijk 5 novemer 2018

Aanwezig: Annet van Amerongen, Bart Büchner (handhaving), Bert Beumer, Björn Pus (dr),Dimitri Horsthuis-Tangelder (wethouder), Hugo Besemer (not., dr), Johan van Maanen (vz, dr), Morrison Splithoff (handhaving), Nico Oulos, Ragonda Beumer, Roland Klomp (dr), Ruud van Amerongen, Sander Beumer, Sandra Mennen (gemeente), Sanne Bosman (handhaving), Sanny Martijn (dr) [dr = dorpsraad]

Agenda

Omdat met name parkeerproblemen en hondenhinder voor een aantal mensen het belangrijkst zijn, worden deze punten naar voren geschoven

Parkeerproblemen

In de kom van het dorp zijn er vaak te weinig parkeerplaatsen omdat er per huishouden meerdere auto’s zijn, zeker als de kinderen groter worden. Soms kiezen mensen er voor op de stoep te parkeren. Daar maken anderen dan weer bezwaar tegen. Bart legt uit hoe de handhavers hier in staan: er mag langs de weg worden geparkeerd omdat er hier geen sprake is van woonerven waar alleen op daarvoor aangewezen plekken worden geparkeerd. De stoep is voor voetgangers, maar er kunnen situaties zijn waarbij het voor iedereen handiger is dat er op de stoep wordt geparkeerd. Als dat geen hinder oplevert voor mensen die slecht ter been zijn, of er bijvoorbeeld met een kinderwagen langs moeten, dan hebben handhavers er ook niet zo’n moeite mee. Het gaat er vooral om dat mensen met elkaar rekening houden en er samen uitkomen. Team handhaving heeft goede ervaringen met buurtbemiddeling. Die kunnen een gesprek op gang brengen zonder dat er meteen een handhaver bij zit. Bart pakt dit op om tot een gesprek te komen in Randwijk

Hondenhinder

Klachten over loslopende honden en poep die niet wordt opgeruimd blijven terug komen. Daarom zijn er ook regels en het team handhaving is er binnen de mogelijkheden die ze hebben actief op. De regels zijn:
– In de bebouwde kom moeten honden worden aangelijnd, behalve in losloopgebieden.
– Overal in de bebouwde kom moet poep worden opgeruimd behalve op uitlaatplaatsen en losloopgebieden. Deze gebieden worden geregeld schoon gemaakt.
Losloopgebieden en uitlaatplaatsen zijn met borden aangegeven. Elders worden er geen borden geplaatst omdat er regels overal hetzelfde zijn.

En nog een weetje over contact met handhavers: Politie Elst zit op Facebook.

Kennismaking met wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder

Dmitri vertelt over zijn portefeuille, die behalve kernenbeleid ook onder andere duurzaamheid, kunst, cultuur en erfgoed omvat. De dorpsraad vertelt over de activiteiten op gebieden als dorpsontwikkeling, en verkeer en vervoer. Dmitri vond het leuk dat hij wat het laatste betreft met de neus in de boter was gevallen.

De oveige punten worden doorgeschoven naar de volgende vergadering, 3 december.

Agenda Dorpsraad Randwijk 3 december 2018

20.00 Randwijks Hof

1 Opening en vaststelling agenda

2. Verslag Dorpsraad 5 november 2018

3. Multifunctionele accomodatie

4. Randwijker

5. Speelproject 2019

Verslag Dorpsraad Randwijk 1 oktober 2018

Aanwezig: Marion van de Kamp, Sanny Martijn, Ronald Klomp, Johan van Maanen (vz) , Hugo Besemer (not.), Björn Pus

N.a.v. verslag 4 september
– De dorpsraad zal wethouder Dmitri Horsthuis-Tangelder toch uitnodigen voor de volgende vergadering. Omdat Jo er dan ook is kan het kontakt met de groepen rond het MFA direct worden gelegd.
– Het stukje voor de papieren Randwijker over hondenuitlaatplaatsen is wegens ruimtegebrek verschoven naar het volgende nummer.

Mededelingen
– Marion kondigt aan dat ze stopt met de dorpsraad na deze vergadering.
– Björn meldt dat er een initiatief is – Glasvezel Buitenaf – voor het buitengebied waar geen TV (coax) kabel ligt. Er zijn voorlichtingsavonden geweest, er moeten voldoende gegadigden zijn om het door te laten gaan. De gemeente wil graag dat er glasvezel in het buitengebied komt maar heeft nog geen overeenstemming met een aanbieder. Dit heeft dus geen betrekking op de bebouwde kom van het dorp.
Er wordt gewezen over de optie van VDSL om sneller internet te krijgen.
– De initiatiefnemers van de nieuwbouw op Veerweg 2 hebben geen horeca-plannen. Parkeerproblemen zullen niet optreden, maar een ijsje bij de pont gaat het ook niet worden.

Hondenhinder

Er blijken meer mogelijkheden te bestaan om het mensen die hun hond uitlaten makkelijker te maken op te ruimen, zoals prullenbakken met zakken. We zullen de BOA uitnodigen voor een gesprek over hun ervaringen en mogelijkheden. We kunnen dan ook praten over de parkeerproblemen war we regelmatig melding van krijgen.

Nieuwe leden dorpsraad

Sanny schrijft een wervend stukje over het profiel van een dorpsraadslid. We verspreiden dat via de Randwijker, bij gelegenheden als “Eten wat de pot schaft”.

Agenda Dorpsraad Randwijk 5 november 2018 in Randwijks Hof

Aanvang 20.00

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Verslag dorpsraad 1 oktober

4. kenismaking wethouder Dmitri Horsthuis-Tangelder

5. Handhaving (team handhaving schuift aan als de dienst het toelaat)
a) hondenhinder
b) parkeren Wilem-Alexanderstraat

6. Multifunctionele accomodatie

7. Randwijker

8. Speelproject 2019

9. Sluiting

Alzheimer Nederland zoekt hulp

In Randwijk zoeken we uitbreiding van ons leuke collecteteam.
Dus eigenlijk zijn we op zoek naar u!
Wilt u ons versterken en ook één of meer straten collecteren in de week van 5-10 november 2018?
Graag!

Alleen met hulp kunnen we de collecte tot een succes maken!

Agenda dorpsraad Randwijk 1 oktober

20.00 Randwijks Hof

1. Opening

2. Notulen 3 september

3. Mededelingen

4. Hondenhinder

5. Nieuwe leden dorpsraad

6. Wat verder ter tafel komt

Verslag Dorpsraad Randwijk 4 september 2018

Aanwezig: Ronald Klomp, Johan van Maanen (vz) , Hugo Besemer (not.), Sanny Martijn, Björn Pus, Sandra Mennen (gemeente)

Kennismaking met Dimitri Horsthuis-Tangelder
De nieuwe wethouder voor dorpszaken wil graag kennismaken met het dorp en wat hier gebeurt. De belangrijkste ontwikkelingen in het5 komende jaar is de ontwikkeling van het MFA. Björn vraagt Jo van de werkgroep MFA om een ontmoeting te organiseren tussen Dmitri en de verschillende groepen die bij het MFA betrokken zijn.

Afscheid Toon van Asseldonk

Er is een voorstel om als dorp ‘iets’ te doen bij het afscheid van de burgemeester volgens jaar. Het idee komt op voor een ‘Toonbank’ bij het MFA. We zouden daar het geoormerkte geld dat nog staat voor uitvoering DOP voor kunnen gebruiken. We gaan de mogelijkheden onderzoeken.

Eenzaamheid in Randwijk

Sandra kaart aan dat er bij verschillende groepen (Forte, gemeente, consultenten) signalen binnenkomen over sociale problemen en met name eenzaamheid in Randwijk. We praten daar over door, omdat we als dorpsraad hier niet zo bewust van waren. Mensen in een isolement kom je niet vaak tegen, dat is juist het punt. We willen in gesprek gaan met Forte om te bekijken of we hierin als dorpsraad direct of indirect iets kunnen betekenen

Website randwijker.nl

De afgelopen zomer is de site uit de lucht geweest door hacken en technische problemen. Deze zijn opgelost met externe ondersteuning. We zouden een onderhoudscontract kunnen afsluiten om in de toekomst van deergelijke ondersteuning gebruik te kunnen maken. De kosten zijn zo hoog dat de dorpsraad een aanzienlijk deel van haar budget aan de site zou uitgeven. Volgens Sandra zijn andere dorpsraden ook niet zo veel kwijt. We zetten een stukje in de (papieren) Randwijker om een beroep te doen op het ICT-talent dat ons dorp rijk is.

Hondenhinder

Er komen weer klachten binnen over hondenpoep in de speeltuin. Er werd gevraagd om verbodsborden. Sandra legt uit dat zulke borden niet in het gemeentelijke beleid passen. Er geldt overal een opruimplicht behalve op speciaal aangemerkte plaatsen. Een verbodsbord suggereert dat er elders geen opruimplcht is. We zetten een stukje in de Randwijker om het beleid nog een keer uit te leggen.

Agenda Dorpsraad Randwijk 4 september 2018 in Randwijks Hof

1. Opening
2. Verslag 4 juni
3. Kennismaking met Dimitri Horsthuis-Tangelder
4. Afscheid Toon van Asseldonk
5. Website randwijker.nl
6. Verbodsborden
7. Heteren Fair
8. Kamer van Koophandel
9. Wat verder ter tafel komt

Verslag Dorpsraad Randwijk 4 juni 2018

Aanwezig: Dorpsraadleden Ronald Klomp, Johan van Maanen (vz) , Hugo Besemer (not.), Sanny Martijn, Björn Pus mochten belangstellenden Achmed Majid en Ton Korthouwer verwelkomen
De dorpsraad is openbaar, iedereen die iets te berde wil brengen of gewoon belangstelling heeft is welkom. De agenda staat op www.randwijker.nl

Penningen
Verantwoording budget 2018 en begroting 2019 worden doorgenomen. In eerste instantie was een wat ruime begroting voorgesteld. Het voorstel is nu aangepast aan het beloop van de afgelopen jaren. Deze zijn met de gemeente (Sandra Mennen) doorgenomen.
We hebben een reserve die we in eerste instantie als geoormerkt geld hebben gekregen voor de uitvoering van het Dorpsontwikkelingsplan. We willen dit bedrag gebruiken als er zich een speciaal project voordoet.

Mededelingen
– De Algemene Verordening Gegevensbescherming levert niet veel problemen op voor de dorpsraad. De leden moeten wel in een mail toestemming geven dat hun adresgegevens op de website staan
– Jo Louvenberg heeft aangegeven dat hij geen lid meer wil zijn van de dorpsraad, maar beschikbaar is, bijvoorbeeld als er dingen spelen rond hert MFA.
– Er staan nu veel mutaties op stapel, Jo Louvenberg, Hugo Jongejan en Tinus Westerhofvieren bij de zomerbijeenkomst hun afscheid. Op de volgende vergadering gaan we kijken hoe we het aantal leden weer op peil kunnen brengen

Parkeerproblemen Lexkesveer
Dit punt is op de vorige vergadering aangekaart. Verschillende mensen hebben naar de situatie gekeken. Op zich is de huidige situatie wel werkbaar, er zijn een aantal plaatsen beschikbaar tussen Veerhuis en de rivier. Wat ons wel zorgen baart is de nieuwbouw bij Veerweg 2 (voorheen “Ad Patat”) . Volgens de vergunning heeft het nieuwe pand zowel een woonfunctie als een horeca functie. Als er ook horeca komt wordt parkeren wel een probleem. We gaan meer informatie verzamelen.

Speerpunt verkeer en veiligheid
– We gaan kijken welke Whatsapp groepen er zijn, en daar meer bekendheid aan geven (bijvoorbeeld via de Randwijker)
– Het oversteken bij de kledingcontainer wordt riskant geacht voor kinderen. De gemeente gaat dit aanpakken door betere belijning

Workshop Herfstbloementaart maken

Kijk jij ook uit naar een heerlijk en creatief avondje om met bloemen en andere natuurproducten samen met Cor Vermeer een herfstbloementaart te maken? Het is weer mogelijk op maandag 1 oktober en woensdag 3 oktober om 19.30 uur in het Dorpshuis, Bredeweg 8 a te Randwijk. Onkosten €25,00 p.p. incl. koffie en thee. Opgeven kan via mail corhelenaverm@gmail.com of karin-wim@hetnet.nl of met een pb bericht op facebook.
Graag een scherp mesje, schaar snoeischaar en een hete lijmpistool (indien in bezit) meenemen. Alle andere materialen en ondergrond worden meegebracht.

AGENDA DORPSRAAD RANDWIJK 4 juni 2018 20.00 RANDWIJKS HOF

1. Opening
2. Penningen
– begroting budget 2019
– verantwoording budget 2018
2. Notulen (5 maart)
4 Mededelingen (onder andere Algemene Verordening Gegevensbescherming)
5. Parkeerproblemen Lexkesveer
6. Communicatie en speerpunten – verslag en versterking werkgroepjes
7. Zijn er al ideeën voor de aandachtpunten
8. Wat verder ter tafel komt (onder andere zomerbijeenkomst)
9. Sluiting

Komende Dorpsraad verschoven naar 14 mei

Wegens drukke werkzaamheden van leden is de vergadering van de Dorpsraad een week opgeschoven

Agenda Dorpsraad Randwijk 7 mei 2018 20.00 Randwijks Hof

1. Opening
2. Notulen
3. Parkeerproblemen
4. Mededelingen
5. Communicatie en speerpunten – verslag en versterking werkgroepjes
6. Zijn er al ideeën voor de aandachtpunten
7. Wat verder ter tafel komt

Notulen Dorpsraad Randwijk 5 maart 2018

Aanwezig

Hugo Jongejan, Marion van de Kamp, Ronald Klomp, Jo Louvenberg, Johan van Maanen (vz), Tinus Westerhof

Opening

Tinus leest “Eigenwijs” van Tooon Hermans voor.
Lees verder →

Apple preuve op Fruitstation Randwijk

Op maandag 30 april wordt er een tochtje gemaakt door de bloesemende boomgaard van Plant Research langs de Linge. Gastheer Peter-Frans de Jong vertelt u over de teelt, het onderzoek en laat u de faciliteiten van het onderzoeksstation zien. Natuurlijk proeven we verschillende appels in het laboratorium én bij de koffie! Het tochtje start 19:30 uur aan Lingewal 1 te Randwijk. Vanaf 19:15 vertrekt een groep op de fiets vanaf Randwijks Hof.

Peuterspeelzaal Ukkepuk

In Randwijks Hof aan de Bredeweg 8A bevindt zich Peutercentrum Ukkepuk. De peuterspeelzaal is 4 ochtenden geopend van 8.15 uur tot 11.45 uur. Op Ukkepuk wordt gewerkt met kleine groepen van maximaal 8 peuters. Al spelenderwijs leren kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar heel veel over verschillende onderwerpen, en vergroten daarnaast hun woordenschat. Dit gebeurt themagericht. Op het moment zijn de peuters bezig met het thema “Wat zie jij op de boerderij?”

Geïnteresseerden kunnen gerust een kijkje komen nemen bij de peuterspeelzaal. Neem dan eerst even contact op via 0488-491757.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.spo-overbetuwe.nl.

Broodpunt Randwijks Hof

Al veel mensen weten het broodpunt in Randwijks Hof te vinden. Elke woensdag en zaterdag is deze geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur. In de maand mei hebben we weer een leuke actie. Kijk hiervoor op de facebookpagina van de Randwijker. Bestellingen kunnen geplaatst worden op www.randwijker.nl. Taarten en gebak kunnen ook bestel worden via het formulier. Natuurlijk is iedereen welkom om bij het Broodpunt te weten te komen wat de mogelijkheden zijn voor een mooie taart of heerlijke vlaai.

Snuffelmarkt

Op zaterdag 26 mei a.s. van 10.00 tot 15.00 uur vindt er weer een Snuffelmarkt plaats in Randwijks Hof. Als u meedoet, krijgt u een tafel ter beschikking om uw spullen op te verkopen. Deze huurt u voor €7,50. Wilt u kleding op een kledingrek presenteren, dan kost dat €2,50 (kledingrek zelf meenemen). De zalen gaan ‘s morgens open om 8.00 uur zodat u rustig de tijd heeft om het één en ander klaar te zetten. Spullen die niet verkocht worden dienen weer mee genomen te worden. Aanmelden kan tot 20 mei via karin-wim@hetnet.nl of telefonisch via 06-44818849.

Spijkerbroekenactie Gemeentehuis

Na de zomervakantie wordt een gedeelte van het gemeentehuis gesloopt en een nieuwe aanbouw gemaakt. In dit nieuwe gedeelte wordt duurzaam isolatiemateriaal gebruikt, dat wordt gemaakt van (uw) spijkerbroek.

Wethouder Wijnte Hol gaf op 13 maart de aftrap door zijn eigen oude spijkerbroek als eerste in de denimcontainer bij het gemeentehuis te doen. “Als iedereen, jong en oud, mee doet, wordt het gemeentehuis een beetje van ons allemaal!” aldus Wijnte. Tot en met september staan overal de gemeente Overbetuwe kliko’s met een herkenbare sticker van de actie. In deze kliko’s kunt u uw oude spijkerbroek-  of spijkerkleding droppen. U vindt zo’n container in Randwijks Hof in de gang. Oude/gebruikte spijkerbroeken kunnen daar gedeponeerd worden op dinsdagavond en woensdag, donderdag- en zaterdagochtend.